Stanovení respirační aktivity biologického odpadu

Diroxam

Diroxam je přístroj firmy Diram pro stanovení respirační aktivity biologických odpadů.

Respirační aktivita AT4

Jednou z metod pro sledování biologické stability odpadních materiálů je stanovení respirační aktivity za 4 dny označované jako AT4. Měří se množství kyslíku vztažené na gram sušiny spotřebované v průběhu 4 dní aerobními bakteriemi ve vzorku. Jedná se o posouzení stability kompostovaného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad, parků, potravinářských zbytků domácností, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Biologická stabilita je důležitý parametr pro charakterizaci kompostovaných odpadů, kalů, sedimentů atd. Podle vyhlášky č. 61 / 2010 Sb. je biologicky rozložitelný odpad klasifikován jako stabilizovaný, pokud je hodnota AT4 nižší než 10 mg kyslíku na jeden gram sušiny. Pracovní postup laboratorní zkoušky vychází z rakouské normy ÖNORM S2027-4, která popisuje přípravu vzorků od odběru průměrného vzorku, sítování, stanovení sušiny a jeho provlhčení.

Princip měření úbytku kyslíku přístrojem Diroxam

Biologické odpady obsahují bakterie, které spotřebovávají kyslík a produkují oxid uhličitý. Vzorky odpadu jsou vkládány do skleněných sterilizovatelných nádob, v jejichž víku je umístěn elektrochemický manostat. Manostat udržuje stálý tlak tím, že automaticky doplňuje spotřebovaný kyslík elektrolýzou vody. Produkovaný oxid uhličitý k tlaku v nádobě nepřispívá, jelikož je pohlcován pevným hydroxidem sodným umístěným na dně manostatu. Přístroj ukládá do vnitřní paměti průběh absolutního množství generovaného kyslíku a tím i průběh spotřeby kyslíku vzorkem.

Technické parametry přístroje Diroxam

Elektronika přístroje Diroxam umožňuje současné měření osmi vzájemně nezávislých pozic. Nastavení vzorků, spuštění měření a vyhodnocení dat probíhá pomocí ovládacího programu v PC. Přístroj se k PC připojuje standardním USB rozhraním. Během měření vzorků pracuje přístroj zcela autonomně bez nutnosti připojení k počítači. Program dodávaný spolu s přístrojem poskytuje grafické zobrazení průběhu měření a umožňuje vyhodnocení respirační aktivity AT4. Vzhledem k principu měření je třeba pracovat za konstantní teploty.

  • Počet nezávislých reakčních nádob: 8
  • Objem nádoby: 500 ml
  • Rozměry (š x h x v): 170 mm x 120 mm x 85 mm
  • Hmotnost: cca 1,2 kg
  • Napájení: 9 – 12 V DC, 1000 mA
  • Připojení k počítači: konektor USB B
  • Připojení reakčních nádob: konektor Rean RT3MP

разработка и производство специальных лабораторных приборов