Stanovení respirační aktivity biologického odpadu

 

Diroxam

Respirometr Diroxam v termostatu s možností míchání

Diroxam je univerzální respirometr firmy Diram. Může být využit pro celou řadu aplikací jako je stanovení respirační aktivity biologických odpadů po 4 dnech tzv.  AT4, dále stanovení biologické spotřeby kyslíku nebo studie biodegradability například podle normy ČSN EN ISO 17556. Respirometr je koncipován pro 8 nezávislých měřicích nádob a může být dodáván samostatně nebo inegrován v termostatovaném boxu vybaveném magnetickými míchačkami.

Technické parametry přístroje Diroxam

Elektronika přístroje Diroxam umožňuje současné měření osmi vzájemně nezávislých pozic. Nastavení vzorků, spuštění měření a vyhodnocení dat probíhá pomocí ovládacího programu v PC. Přístroj se k PC připojuje standardním USB rozhraním. Během měření vzorků pracuje přístroj zcela autonomně bez nutnosti připojení k počítači. Program dodávaný spolu s přístrojem poskytuje grafické zobrazení průběhu měření a umožňuje vyhodnocení např. respirační aktivity AT4.

  • Rozměry respirometru bez termostatu: 17 x 12 x 8,5 cm
  • Hmotnost: cca 1,2 kg
  • Termostatovaný box: 40 x 60 x 60 cm, 10 kg
  • Napájení: 9 – 12 V DC, 1000 mA
  • Připojení k počítači: konektor USB B
  • Připojení reakčních nádob: konektor Rean RT3MP
  • Počet nezávislých reakčních nádob: 8
  • Objem nádoby: 500 ml

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Princip měření úbytku kyslíku přístrojem Diroxam
ManostatWeb

Elektrochemický manostat

Vzorky jsou vkládány do skleněných nádob, v jejichž víku je umístěn elektrochemický manostat. Bakterie ve vzorku spotřebovávají kyslík a produkují oxid uhličitý. Manostat udržuje stálý tlak tím, že automaticky doplňuje spotřebovaný kyslík elektrolýzou vody. Elektrický proud spotřebovaný na rozklad vody je přepočítán na množství kyslíku a výsledek je průběžně zaznamenáván. Produkovaný oxid uhličitý k tlaku v nádobě nepřispívá, jelikož je pohlcován pevným hydroxidem sodným umístěným na dně manostatu.

Respirační aktivita AT4

Diroxam při měření AT4

Jednou z metod pro sledování biologické stability odpadních materiálů je stanovení respirační aktivity za 4 dny označované jako AT4. Měří se množství kyslíku vztažené na gram sušiny spotřebované v průběhu 4 dní aerobními bakteriemi ve vzorku. Jedná se o posouzení stability kompostovaného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad, parků, potravinářských zbytků domácností, stravovacích zařízení nebo potravinářského průmyslu. Biologická stabilita je důležitý parametr pro charakterizaci kompostovaných odpadů, kalů, sedimentů atd. Podle vyhlášky č. 387 / 2016 Sb. je biologicky rozložitelný odpad klasifikován jako stabilizovaný, pokud je hodnota AT4 nižší než 10 mg kyslíku na jeden gram sušiny. Pracovní postup laboratorní zkoušky vychází z rakouské normy ÖNORM S2027-4, která popisuje přípravu vzorků od odběru průměrného vzorku, sítování, stanovení sušiny a jeho provlhčení.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů