Stanovení radia 226 nebo radonu 222 emanačně

FASA LR

Přístroj FASA LR  je určen pro emanometrické stanovení radonu a radia. Detektorem je fotonásobič o průměru 12 cm umístěný nad scintilační detektor Lucasova typu (vzduchotěsná komůrka pokrytá na vnitřní straně scintilačním materiálem na bázi ZnS(Ag) a s měřicím okénkem). Lze tak stanovit objemovou aktivitu 222Rn ve vzduchu nebo objemovou aktivitu 222Rn ve vodě, po převedení radonu do cirkulujícího vzduchu, jakož i koncentraci 226Ra ve vodě měřením aktivity jeho dceřinného radionuklidu 222Rn (na počátku se z roztoku obsahující 226Ra odstraní veškerý přítomný 222Rn a po určité době se nahromaděný radon 222Rn měří). Jako detektor je použita Lucasova komůrka o objemu jednoho litru. Vzhledem k obecně velké variabilitě konstrukce komor Lucasova typu není celé zařízení schvalováno typově, ale vlastnosti jsou kontrolovány při ověření měřidla ve spolupráci s ČMI. Velmi nízký příkon stejnosměrného napájení při napětí 12 V umožňuje i dlouhodobý provoz s použitím zdroje UPS pro případ výpadku sítě. Veškeré ovládání a nastavení parametrů měření se provádí prostřednictvím portu USB na počítači PC, zařízení nemá mechanické ovládací prvky. Programové vybavení umožňuje proměření plata pro určení optimálního napětí vysokonapěťového zdroje fotonásobiče a také spektra pro správné nastavení prahového napětí vstupního detektoru.

Elektronika přístroje obsahuje schválený typ měřidla  FASA  – fluorescenční a spektrální analyzátor. Tato jednotka řízená osmibitovým mikroprocesorem AVR obsahuje programovatelné pole Xilinx kterým lze softwarově konfigurovat zařízení pro různé funkce. Tato variabilita zařízení umožňuje měření v  uspořádání jednoduchého čítače, nebo spektrálního analyzátoru při měření ionizujícího záření s využitím fluorescence. Obsahuje osmikanálový šestnáctibitový A/D převodník s dobou převodu 4 mikrosekund pro měření vstupního signálu, desetibitové D/A převodníky pro nastavení prahové úrovně vstupního kanálu a nastavení zdroje vysokého napětí fotonásobiče, dále zálohovanou paměť RAM 32kB a hodiny reálného.  Výpočty a zpracování výsledků měření se provádí programem podle technických norem Touto metodou lze stanovit i obsah 226Ra v pevných vzorcích, kdy se nejprve převede 226Ra do roztoku a pak se pokračuje výše uvedeným způsobem. Danou metodu lze použít např. i ke stanovení 226Ra v nerozpuštěných látkách obsažených ve vodě apod. Výpočty a zpracování výsledků měření se provádí programem podle technických norem.
Schválení typu měřidla ČMI:

  • 226Ra ve vodě scintilační emanometrií s koncentračním postupem ČSN 75 7622
  • 222Rn ve vodě scintilační emanometrií ČSN 757624
  • 226Ra ve vodě scintilační emanometrií bez srážecího postupu TNV 75 7623

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů