Stanovení radonu 222 ve vodě spektrometricky

FASA 16G

FASA 16G je přístroj určený pro měření objemové aktivity radonu ve vodě stanovením radionuklidů s emisí gama podle technické normy ČSN 75 7624 (6) (stanovení prostřednictvím gama záření dceřiných produktů radioaktivní přeměny 222Rn).

Měření se provádí studnovým scintilačním detektorem NaI(Tl) s 5“ fotonásobičem, který je umístěn v olověném krytu o tlouštce 10 cm. Přístroj je 512-kanálový analyzátor který vyhodnocuje četnosti impulsů podle energie gama záření radioaktivních prvků. Postup měření je vypracován podle metodiky vyhodnocení odezvy měřidla pro semi-spektometrické stanovení aktivity různých nuklidů a směsí s přesností a rozlišitelností danou fyzikálními vlastnostmi použitého scintilačního detektoru.

Elektronika přístroje obsahuje schválený typ měřidla  FASA 512 – fluorescenční a spektrální analyzátor. Tato jednotka je v přístroji FASA 16G konfigurována jako spektrální analyzátor.

Přístroj nemá žádné mechanické ovládací prvky, zařízení je ovládáno uživatelským programem na připojeném PC pod operačním systémem Windows prostřednictvím USB portu. Přístroj má výměník na 16 vzorků, které je možno postupně měřit automaticky bez manuální výměny. Uživatel vloží vzorky do výměníku a zadá parametry měření na připojeném počítači. Měření a výměna vzorků pak probíhá automaticky i bez připojeného počítače. Výsledky měření jsou ukládány do souboru ve formátu Excel, který obsahuje datum a čas zahájení měření, měřená data a chybu měření a jsou přístupné při opětovném připojení k počítači.

Velmi nízký příkon stejnosměrného napájení při napětí 12 V umožňuje i dlouhodobý provoz s použitím zdroje UPS pro případ výpadku sítě.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů